Makoto Shi-Kon Dojo:
Blog du Predator Team
Blog des enfants


International Kyokushin Budoka:
IBK
Kaicho Bluming


Ten Ryu:
Shikano Kancho Ten-Ryu